ลงชื่อเข้าใช้ / Sign In

***สำคัญมาก***

สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบ TU-GET (PBT)
และ (CBT) ทุกกรณี
  • สถานการณ์ปกติ จัดสอบตามวันที่กำหนด
  • สถานการณ์ไม่ปกติ ผู้สอบแจ้งความประสงค์สอบตามวันที่เปิดสอบได้ หากไม่มาสอบตามวันถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น