ลงชื่อเข้าใช้ / Sign In

***สำคัญมาก*** / ***VERY IMPORTANT***

สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบ TU-GET (PBT)
และ (CBT) ทุกกรณี
  • สถานการณ์ปกติ จัดสอบตามวันที่กำหนด
  • สถานการณ์ไม่ปกติ ผู้สอบแจ้งความประสงค์สอบตามวันที่เปิดสอบได้ หากไม่มาสอบตามวันถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น
Language Institute, Thammasat University (LITU) reserves the right to not refund either the TU-GET (PBT) or TU-GET (CBT) registration fees under any circumstances. If you need futher assistence after your registration is completed, please call TU-GET at 087-972-7755